top of page

Utredande text: Finskans status i Sverige

Syftet med den här texten är att utreda vilken status finska har i Sverige. De flesta personer stöter på finsktalande personer i sin vardag och många har kanske undrat hur vanligt språket är samt hur många som egentligen talar det. Finskan har funnits länge i Sverige och kom till landet genom arbetskraftsinvandring, politiska flyktingar eller genom krigsbarn enligt minoritet.se, (2021-03-18) Sverigefinnarnas historia av Karin Fingdal. Språkets rättigheter har länge diskuterats och eftersom det varit förtryckt under en lång tid har statusen varit relativt låg. På senare år har det däremot skett förändringar för finskans status vilket ska diskuteras i denna text.


För det första har det finska språket varit förtryckt under en väldigt lång tid vilket kan ha påverkat den status det har idag. Minoritet.se Sverigefinnarnas historia påstår att många finsktalande utsattes för utanförskap eftersom det var svårt för dem att komma in i samhället på grund av att de inte kom från Sverige och många var lågutbildade. Enligt minoritet.se, Sverigefinnarnas historia, kom på 1900-talet en rekommendation från svenska myndigheter att alla finsktalande föräldrar endast skulle lära sina barn svenska. Karin Fingdal anser att många följde dessa rekommendationer eftersom de inte ville att sina barn skulle behöva genomlida samma utanförskap som de behövde. Detta tror jag ledde till att många barn till finskspråkiga föräldrar inte kan finska idag och inte kan föra språket vidare till deras egna barn. Det kan vara en anledning till att finskans status idag är lägre än vad det hade varit om barnen lärt sig finska eftersom språket då hade förts vidare till senare generationer.


För det andra har finska idag rättigheter och det finns lagar för att upprätthålla dem. Enligt Sveriges riksdag, riksdagen.se (2021-02-25) Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, blev finska ett minoritetsspråk 1999 och 2010 kom det en lag om de fem minoritetsspråken. Lagen innebär att alla som talar något av minoritetsspråken bland annat ska ha rätt till information på sitt språk samt får rätt till undervisning på det. Sveriges riksdag menar också att de ska ha rätt att behålla sin kultur i det svenska samhället. Däremot uppfylls inte dessa krav på alla platser vilket minskar statusen i Sverige. Finska bör alltså ha en högre status idag än vad det har eftersom rättigheterna ignoreras på många platser runt om i landet.


För det tredje har finska högre status idag än på 1900-talet och det är utspritt i hela landet. Enligt minoritet.se, (2021-03-18) Finska språket i Sverige, talas det av ungefär 250 000 sverigefinnar och de som talar språket är personer som flyttat från Finland till Sverige eller av personer som har finska föräldrar som har invandrat. Finskspråkiga personer bor främst i industriorter på grund av arbetskraftsinvandringen som skedde under 1900-talet menar minoritet.se, Sverige finnarnas historia. Idag har språket högre status än vad det hade för några decennier sedan och det beror på att det har skett en ökning av antalet invandrare till Sverige från olika länder på senare år. Statistiska centralbyrån (2021-03-11), invandring till Sverige, anser att det sedan år 2005 anlänt mer än 65 tusen invandrare till Sverige per år och sverigefinnarna samt det finska språket blir då bara en i mängden. Eftersom det har funnits längre i Sverige än de nyanlända språken får det en högre status då många är bekanta med det. Enligt minoritet.se, (2021-03-18) Sverigefinsk kultur av Ann Helén Laestadius, finns det stora möjligheter till att ta del av den finska kulturen i Sverige då det erbjuds film och teater för att stärka det finska språket. Dessa möjligheter är enligt mig nog inte lika tillgängliga för alla språk som talas i Sverige vilket höjer finskans status.


Avslutningsvis har det finska språket funnits i Sverige under flera hundra år och talas i hela landet. Jag anser att statusen har blivit högre på senare år på grund av att folk från andra länder har invandrat till Sverige och finska har inte blivit lika utstött samt att språket idag har lagar för att rättigheterna ska upprätthållas. Däremot har finsktalande personer länge varit förtryckta och idag utsätts många fortfarande för utanförskap på grund av deras bakgrund. I den här utredningen har jag kommit fram till att finska har fått en högre status på senare år men att det bör undersökas mer.

43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page