top of page

Spåren av andra språk i svenskan - PM


Svenska språket innehåller idag en mängd ord som i något skede av historien lånats in från ett annat språk. Tre exempel på texter som kan visa andra språks influens är Magnus Erikssons stadslag (1357), Then Swänska Argus (1733) skriven av Olof Dalin och Snabba Cash (2006) skriven av Jens Lapidus. Att andra språk haft inflytande på svenskan har bland annat berott på tusentals år av migration, resor och kontakter med andra delar av världen. Detta och mycket mer har format och utvecklat det svenska språket vi använder idag. På vilket sätt finns spår av andra språk i Magnus Erikssons stadslag, Then Swänska Argus och Snabba Cash?


I Magnus Erikssons stadslag som skrevs under åren 1349 och 1357 finns spår av lågtyskan. Orden “rådman”, “borgmästare” och “stad” är exempel på lånord. I artikeln “Hansan” (Nationalencyklopedin, 2022) står det att lågtyskans influens på svenskan beror på handelsväldet Hansan som hade starkt inflytande i Sverige. I artikeln står det att tyskarna grundade flera städer i Sverige och därför lånades många tyska ord in i svenskan som har med städer, handel och hantverk att göra. Under fornsvensk tid lånades flera tyska prefix och suffix in från tyskan. I texten finns ordet “förmår” som innehåller det tyska prefixet “för-”. Utöver lånord och prefix från lågtyskan i Magnus Erikssons Stadslag används bokstaven ”w" istället för ”v" vilket förekommer i tyskan. Några exempel ur texten är ”Swenske”, ”twe”, "wara”, ”hwat” och ”hawer”.


När det gäller tidskriften Then Swänska Argus skriven av Olof Dalin finns det spår av franskan och latin. I ett utdrag ur Argus använder Dalin orden “roman”, “kyrka” och “predikan”. “Roman” är ett lånord från franskan. I artikeln “Franska” (Nationalencyklopedin, 2022) nämns det att franskans inflytande var starkt under 1600- och 1700-talet. En orsak till detta var den svenske konungens politiska kontakter med Frankrike under 1600-talet. Inflytandet växte sig allt starkare under 1700-talet och de franska orden kom in i de högre samhällsskikten, framför allt för adeln och för högre studier. Artikeln upplyser också att franska språkmästare fanns vid universiteten i Uppsala och Lund i mitten av 1700-talet, vilket gav utrymme för mer fransk influens i det svenska språket. Henrik Williams skriver i artikeln “Hur talade vikingarna?” att den främsta anledningen till språklig förändring är att den orsakas av och avspeglar samhällelig förändring. Ett exempel på en sådan förändring är när kristendomen började sprida sig till nordborna. Det kanske största inflytandet som latin haft

är att människor började använda sig av det latinska alfabetet istället för futharken. Med det latinska alfabetet medfördes även ord som exempelvis “kyrka” och “predikan”. Dalin beskriver i texten hur han uppfattar svenska språket. Han menar att svenskan är vackrare än andra språk och uttrycker kritik mot de utländska språken. Att författaren själv använder ord som kommer från dessa språk gör att det kan anses vara motsägelsefullt.


Även i Jens Lapidus roman Snabba Cash (2006) finns spår av olika språk. I ett kort utdrag används orden “rap-life” och “crap-life”. Dessa uttryck kommer från engelskan. Uttrycket “Losers- adios“ används också vilket kommer från både engelskan och spanskan. I meningen ”Kåken tog hans energi” är ”energi” ett lånord från grekiskan. I samband med nya vetenskapliga upptäckter uppstår nya ord som sedan blir lånord i andra språk. “Energi” är ett exempel. Ett annat exempel i utdraget är “betongmur” där “betong” kommer från franska “betón”. Ordet ”mur” kommer från latinets “murus”. Lapidus använder även ordet “idé” som kommer från grekiska “ide’a”. Apostrofen kommer däremot från franskan.


Avslutningsvis finns alltså spår av andra språk i Magnus Erikssons stadslag, Then Swänske Argus, och Snabba Cash. Kristendomens framfart förde med sig det latinska alfabetet och även många latinska ord. Den samhälleliga förändringen var drivande i språkutvecklingen och detta märks även på de andra språkens influens. Utöver latin fanns även tyska, franska, spanska, grekiska och engelska spår i svenskan. De samhälleliga förändringarna som skedde i samband med handelsförbundet Hansan medförde många lånord inom städer, handel och hantverk. När franskan fick större inflytande i Sverige lånades franska ord och detta syns genom Then Swänska Argus och Snabba Cash. Grekiskans, spanskans och engelskans influens syns i romanen Snabba Cash och visar att vi idag till och med använder ord rakt av från andra språk. Precis som Olof Dalin är det svårt att undvika att använda det svenska språket utan att använda ord som blivit influerade av andra språk. Allt detta visar att utländska språk har används i våra texter genom hela svenska skriftspråkets historia.
349 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page