top of page

Hur ska man förhålla sig till tro och vetenskap?

Både religion och vetenskap ställer frågor om tillvaron och försöker besvara dem. Genom historien har svaren varit varandras motsatser, och ibland kompletterat varandra. Från tid till tid har relationen mellan religion och vetenskap förändrats. Idag finns flera olika sätt att resonera kring hur denna relation bäst bör se ut. För att göra detta på bästa sätt har jag valt att dela upp förhållningsättet mellan religion och vetenskap i fyra olika uppfattningar och sedan resonerat kring de aspekter jag anser är intressanta.

Den första uppfattningen är att religionen är det bästa sättet att förstå verkligheten. De huvudområden jag anser är relevanta är vilka frågor som religionen svarar på, religions roll förr i tiden samt religions betydelse i dagens samhälle.

Religionen är ett system av specificerade beteenden, praktiker, världsåskådningar, och etiska och moraliska principer. Med hjälp av religionen kan man handla på “rätt” sätt och vända sig till gud. Heliga skrifter såsom Bibeln och Koranen förklarar hur världen skapats, hur man ska leva och vad som händer efter döden.

Genom historien har religionens svar på många frågor skapat ett lugn, tror jag. Vasatron hade förklaringar hur blixten skapats. Man trodde att åska och blixtar hängde samman med guden Tor som åkte runt i sin vagn och slogs mot jättarna med sin hammare Mjölner. Idag finns däremot vetenskapliga förklaringar till olika väderfenomen. Men vad spelar det för roll egentligen om man tror att det fortfarande är Tor som skapar blixtarna? Jag menar, om man är troende så får allt en mening i livet. Man vet innerst inne att gud är god och allsmäktig och att man aldrig är ensam. Vikingarna var övertygade att dem skulle till Valhalla efter döden. Detta gav säkerligen ett lugn för många. Man skulle få återse sina nära och kära och dricka mjöd med dem.

Sedan behöver inte de moderna tolkningar av en religion stämma överens med den dåtida tolkningen. Världen förändras hela tiden och så gör även religionen. Asatron dog ut och kristendomen tog över. Även svenska kyrkan har förändrats markant bara de senaste årtionden. Andelen kvinnliga präster ökar och andra högt uppsatta titlar inom kyrkan. HBTQ-personer välkomnas även minst lika mycket som heterosexuella.

Däremot finns det finns människor som tror på allt som står i bibeln och avvisar vetenskapliga teorier. Till exempel att man ord för ord tror på skapelseberättelsen. Detta fenomen kallas för kreationism. Här blir det däremot intressant då vissa religioner säger olika saker vilket är ett argument mot att religionen är det bästa sättet att förstå verkligheten.


Den andra uppfattningen är att vetenskapen är det bästa sättet att förstå verkligheten. Här anser jag att de huvudområden som är relevanta är skillnaden mellan vetenskapliga teorier och pseudovetenskap, och vad vetenskapen kan förklara.

Inom vetenskapen finns teorier om hur världen fungerar. Dess vetenskapliga teorier skiljer sig från vanliga teorier vi använder i vardagen. Teorier som vi pratar om utanför vetenskapen är oftast en gissning, men så är det inte i vetenskapen. Om flera resultat visar samma sak kan det leda till en vetenskaplig teori. En vetenskaplig teori är uppbyggd av flera olika delar. Först ställs en hypotes, sedan görs ett experiment. Resultatet analyseras och leder till en slutsats. Allt granskas av andra forskare och får komma med kritik. Detta kallas för en Peer Review.


Tyvärr finns det “fakta” som inte har följt den vetenskapliga metoden. Detta kallas för pseudovetenskap. Inom pseudovetenskap väljer man den fakta som passar medan inom vetenskap överväger man all fakta. Inom pseudovetenskap ses kritik som konspirationer medan inom vetenskapen så bjuder man in all kritik. För att det ska vara vetenskap så behöver man få upprepande resultat, medan inom pseudovetenskapen behöver man ej upprepningsbara resultat. Inom vetenskapen sker även skoningslös Peer Review medan inom pseudovetenskapen finns det ingen garanti att det blivit utfört på rätt sätt. Denna pseudovetenskap kan lura oskyldiga människor.

Vissa läkemedelsbolag har även utnyttjat vetenskapens trovärdighet. Till exempel att man har ett läkemedel som man sedan gör flera studier på. En av studierna gav ett önskat resultat och sedan kan man marknadsföra det i form av “Studie visar att detta läkemedel.... ….”.

Bortsett från dessa undantag går det inte att ifrågasätta vetenskapen. Med hjälp av vetenskap kan vi förklara väderfenomen, hur kroppen fungerar, hur våra mobiler fungerar, sjukdomar och otroligt mycket mer.

Den tredje uppfattningen är att Religion och vetenskap svarar på olika frågor. De huvudområden jag anser är relevanta att få med är någon form av generalisering av de frågor vetenskapen svarar på, och de frågor som religionen svarar på.

Vetenskapen kompletterar religionen och religionen kompletterar vetenskapen. Läran om eskatologin är ett exempel, dvs vad som händer efter döden. Frågor som har med själen eller högre makter att göra har vetenskapen svårt att svara på, men något som religionen kan svara på. Men hur ett kärnkraftverk eller ekosystem fungerar är vetenskapen det bästa sättet för förståelse. Vetenskapen ger kunskap om hur verkligheten fungerar och religionen förklarar mer om varför allt finns och som är rätt och värt att eftersträva.

Den sista uppfattningen är att det går att förena religion och vetenskap. Här anser jag att de huvudområden som är relevanta är religion och vetenskap kan förklara samma sak, att det inte går att dra tydlig gräns mellan det som förklaras med vetenskap och det som förklaras med religion, samt att religions respektive vetenskapens betydelse varierar på individnivå.

Religionen backar upp vetenskapen på samma sätt vetenskapen backar upp religionen. Det finns vetenskapliga studier som visar fördelar med att vara troende. Att gå till synagogan kan vara fridfullt för en jude. Det kan vara en plats för reflektion och ett ställe att slappna av på. Religionen används också som ett medel att bevara traditioner och ett sätt att komma ihåg historien. Vetenskapen kan backa upp teorin att det fanns en inflytelserik person runt år 0 som hette Jesus. Många av Jesus tankar skrevs ner i bibeln, däremot av många olika författare långt efter Jesus död. Dessa historiska kunskaper kan förklara varför två händelser i bibeln kan beskrivas på två helt olika sätt. Till exempel en version i Lukasevangeliet och en version i Johannesevangeliet.


Ett perspektiv jag tycker är värt att ta upp är även att om man tror på något så blir det ens sanning. De människor som tror att jorden är platt “vet” att jorden är platt. Ifall en troende tror att hen kommer återfödas till en örn så kan jag tycka det är okej att tro på det. Sedan finns det människor som tror att allt blir svart efter döden. Personligen är jag mer åt det hållet. Alla våra kroppar och hjärnor består av materia. Det är atomer och molekyler i en viss struktur som är så komplext att vårt medvetande blir resultatet av alla dessa miljardtals kemiska reaktioner. När vi dör försvinner dessa kemiska reaktioner och därmed försvinner vårt medvetande. Jag tänker mig att gud är något som finns inom varje människa och att varje enskild individ har sin egen relation med gud. Personligen tror jag att det är jag styr min nutid och framtid. Det finns ingen gud som påverkar mig. För starkt troende människor däremot ser det annorlunda ut. De får kärlek från gud och kan sedan ge vidare denna kärlek till nära och kära. Det finns så många religiösa människor och för dem är deras tro deras sanning. Jag tror religionen har varit räddningen till att besvara de frågor som inte vetenskapen kan besvara. Dessa tankar har fått miljardtals människor att känna ett lugn inför till exempel döden och jag tror det är viktigt.


För att börja avrunda har vetenskap fått ett större inflytande och religionen ett allt mindre, i alla fall för många människor i Sverige. Här ovan har jag nu nämnt aspekter för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessa aspekter är viktiga då det ibland tolkas som att religion och vetenskap är varandras motsatser vilket är ett sätt att se på saken. Däremot är det inte det enda, och kanske inte heller det vanligaste. Ibland kan gränserna mellan olika resonemang vara suddiga vilket inte är så konstigt eftersom resonemangen kan bygga på olika uppfattningar om vad religion eller vetenskap ska eller kan vara. De två sistnämnda uppfattningar är relativt lika varandra och svåra att urskilja. Personligen har jag lättast att acceptera de tre sistnämnda förhållningssätten. Att endast förhålla sig till religionens förklaringar är för bristfällig, menar jag. På individnivå skulle det fungera men i idag krävs vetenskapen för att hålla igång samhället. Vetenskapen ger kunskap om hur verkligheten fungerar och religionen förklarar mer om varför allt finns och som är rätt och värt att eftersträva.

450 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page