top of page

Hinduism och Buddhism

Instuderingsfrågor Hinduism och Buddhism.
Uppgift 1. Livets kretslopp.Använd så många av begreppen som du behöver för att förklara hur en hindu ser på livets kretslopp.
Samsara 
Reinkarnation 
Karma 
Atman 
Brahman 
Maya 
Moksha 
Dharma 

En hindu tror på samsara (kretsloppet), där de menar att man återföds genom reinkarnation. Dina handlingar från tidigare liv samlas och du tar med dig dem till nästa liv. Om du begår någonting dåligt så straffas du i nästa liv genom att t.ex. hamna i lägre kast. Detta kallas karma. Ditt inre (Atman) är det du tar med dig till nästa liv tillsammans med din karma. En hindus mening med livet är att nå moksha (befrielsen), där man vill återförena atman med brahman (världssjälen). För att nå dit bör du leva efter dharma (världsordningen) och ha med dig bra karma genom alla dina liv, för att i slutändan när du nått stegens topp, återförenas med brahman. När man når moksha tas maya bort, vilket menas med att man ser verkligheten. Maya är alltså en “slöja” som döljer verkligheten och det är inte förrän man nått moksha maya försvinner.Använd dig av texten från ne.se för att kritisera hinduismens syn på människans olika roller.

Som människa föds du till ett ansvar gentemot dina medmänniskor och alla andra levande varelser. Inom hinduismen används dharma för att tala om hur människor ska leva socialt och religiöst inom sina samhällsgrupper.


Inom hinduismen tror man på ett kastsystem, vilket innebär att man föds med olika rättigheter, beroende på vilken kast man föds in i. I indien finns det miljontals indier som inte kan utbilda sig eller utföra vissa arbeten på grund ut av att de följer dharma. Det här är en av anledningarna till att indiens utveckling ligger efter. Indien förbjöd kastsystemet för flera år sedan, men lever i praktiken kvar.Uppgift 2. Religionernas dragningskraft.


I det till synes sekulära “Väst” är väldigt många människor idag intresserade av asiatiska religioner och filosofiska inriktningar som hinduism och buddhism. Försök att förklara vad det är som tilltalar människor i Sverige och resten av västvärlden. 

Diskutera med hjälp av konkreta exempel från läroboken och eventuellt även från filmen om lycka som vi såg tillsammans.  

Utgå gärna från dig själv för att fördjupa din diskussion.


En anledning varför sekulära länder kan vara mer lockade till filosofiska religioner som Buddhism kan vara att den huvudsakligen handlar om meditation som även är en stor del av hinduismen och filosofiska aspekter snarare än en tro på en övernaturlig makt som inte kan bli vetenskaplig bevisad. Det kan också vara att i många västliga samhällen är pengar huvudsakligen i fokus, då kan det vara en befrielse för människor som är stressade och som har ångest runt pengar att hitta avkoppling och behag i en religion som förkastar pengar och andra begär i livet.


Det har ju också såklart med religionsfrihet att göra att denna trend är tydligare i västvärlden än i andra platser på jorden. I religiösa stater har man involverat religionen i lagen, dessa stater har även ofta ett totalitärt styre och är därför mindre acceptabla med religionsfrihet i jämförelse med sekulära länder i västvärlden. Utanför västvärlden finns dock också sekulära länder som har ett totalitärt styre. Dessa länder har också ofta ett kommunistiskt styre där all religion av något slag förkastas, till exempel Kina eller Nordkorea.


En annan anledning till att individer konvertera är att inom kristendom så handlar det om att inte begå synder mer än att begå goda handlingar och därför kan det kännas lockande att byta till en religion där dina goda handlingar belönas.


I min vardag så upplever jag en otrolig stress inför betygen eftersom att jag har begär efter att nå det bästa livet, bästa utbildningen, bästa vännerna och det bästa livet. Detta begär föder lidande över misslyckande i alla dessa förut nämnda punkter har jag känt lidande över att inte bli nöjd över min nuvarande livssituation.


Personligen känner jag en större dragningskraft mot filosofiska religioner i jämförelse med teistiska religioner där man i teistiska religioner antar en övernaturlig kraft existens utan vetenskaplig grundande för det antagandet. Jag ser ingen anledning att tro på någonting det inte finns vetenskaplig bevisning för.Uppgift 3. Sanningen om lidandets slut.Följande citat ses inom buddhismen som "Sanningen om lidandets slut”.
 
Ta bort orsaken till lidandet och det försvinner. Släck livstörsten. Blås ut begärens eld. Världen skulle kunna vara annorlunda om alla vore nöjda med den som den är. Börja därför i den enkla vardagen.”
 
a)Förklara kort hur Buddha såg på begär och lidande.Välj därefter ut ett problem som du anser beror på människans begär. Ge konkreta exempel och motivera hur du tänkt. 
c)Utgå från ditt exempel för att förklara hur Buddha såg på vägen till upplysning och befrielse.

Buddha såg att begär och lidande var ihopkopplade, ju mer begär du hade desto mer lidande


Siddharta Gautama var skaparen till buddhismen. Han var en prins i norra indien, som senare blev kallad buddha. Buddha blev upplyst och kunde därmed lämna jorden och stanna i nirvana, men avstod för att kunna föra vidare hans upptäckter. När buddha höll sin predikan för sina anhängare, så berättade han om de fyra sanningarna. Allt är lidande. Lidandet har en orsak. Lidandet kan få ett slut. Den fjärde Den åttafaldiga vägen leder till ett slut på lidandet.

Orsaken till lidandet ansåg buddha var begäret, att man aldrig riktigt är nöjd.


b) Ett problem som jag anser finns är människans begär efter pengar. I dagens samhälle behöver du pengar för att leva. Med pengar kan du i princip leva det livet du vill, då det är pengar som begränsar många människors vardag. Därför så leder pengar till människors begär.c)

Buddha var från början hindu och trodde därför på det eviga kretsloppet, dvs samsara. Buddha ansåg att livet var ett lidande för att vi alltid hade ett begär, alltså så ville Siddharta Gautama komma till ett tillstånd där han inte kände något begär. Siddharta Gautama nådde det här tillståndet och kallade det Nirvana. Nirvana är det största målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.

För att nå nirvana behöver de följa den åttafaldiga vägen, som även kallas den svåra vägen. Den svåra vägen är gjord för munkar och nunnor, medan den enkla vägen är gjord för alla. Den enkla vägen innebär att man förbättrar sin karma med goda handlingar. Karma styrs enligt buddhismen av de fyra karma lagarna. Det är “tillräckligt” för en buddhist att följa den enkla vägen, men kommer då inte nå nirvana och därmed fortsätta att leva med lidande.


Uppgift 4. Likheter och skillnader.Hur kommer det sig att det finns så stora likheter mellan de båda religionernas lära och livssyn? 

Försök att ge en historisk förklaring där du använder konkreta exempel för att beskriva likheterna mellan hinduism och buddhism.


Siddharta var grundaren till buddhismen. Han var själv hindu vilket har gjort att både buddhismen och hinduismen har mycket gemensamt.

Både hinduism och buddhism är grundade i Asien. Både hindiusmen och Budhismen har som mål att kommat till nirvana eller bli en del av världssjälen. Båda mediterar, Inga heliga böcker som bibeln eller koranen.Ge även något exempel på vad som skiljer dem åt. 

Buddhisterna tror inte på en gud medan hinduismen tror på flera tusen. Hinduisterna mediterar för att träna sinne och kropp medan buddhisterna mediterar mer för att släcka begäret. Inom hinduismen följer man Yogis och gurus som visar vägen religöst och får dig att träna rätt medan inom buddhismen har man ett munkväsende som leder och inom hinduismen har man asketerna som kan visa vägen och avsäger sig materiella ting .Inom buddhismen så är det religöst att vara vegetarian eftersom att du ska behandla alla djur med vördnad som du behandlar människor. Hinduism uppstår när arier från svarta havet möter en kultur boende i indien. Buddhismens församling kallas sangman. Hinduismen behöver brahminer eftersom att det är en sådan gammal religion och man behöver en vägvisare för att kunna göra alla ritualer rätt. Inom buddhismen så är munkarna bara lärare och behövs inte för ritualer. Alla djur är heliga inom buddhismen och lika så människor tror jag.

Båda följer livsregler(dharma)

Uppgift 5. Indiens kastsystem.

 Det bästa sättet att göra slut på kastlösheten är att avsäga sig hinduismen

Doktor B.R. AmbedkarIndiens kastsystem har en lång historia. Systemet är förbjudet sedan 1948 men påverkar fortfarande samhället och människor på många sätt.
Ge en historisk bakgrund till det indiska kastsystemet och förklara varför det är så kritiserat. 


Det indiska kastsystemet är uppbyggd i från början av de fyra varnas och de kastlösa. Detta är tron på att karma flyttar upp eller tar dig längre bort ifrån brahman och moksha. Kastsystemet är skapat av hinduister och är en anledning till att folk konverterar till buddhism från hinduism. Som levande i ett av de lägre kasterna så ser inte ens livs framtid så härligt ut. Exempelvis så är daliternas framtidsutsikter inte så ljusa eftersom att dem bara kan kliva ett steg upp in i nästa kast eller varnas i nästa liv om de så har gjort allt skitliv i ett helt liv. För en i de högsta varnasen (ståndsamhaället) så ser det ju ljust ut eftersom att man inom två inkarnationer skulle kunna nå brahman. Dessutom så är det självklart svårt för daliterna att känna plikt åt samhället när ens skugga behandlas som giftig medan ynkliga djur behandlas som heligheter. Ändå så är det bara 10 miljoner av indierna som är buddhister medan 126 miljoner är daliter. Detta visar ändå hur starkt inpräntat kastsystemet är där människor frivilligt är med i ett system där de behandlas vedervärdigt. Några som utnyttjade detta är britterna som kunde styra kolonien enklare om alla var uppdelade i yrken och att samhället var segregerat så att daliterna som fick göra skitjobbet inte fick sympati av resten av den ockuperade befolkningen. System är så kritiserat eftersom att det inte följer mänskliga rättigheter och det har blivit desto mer kritiserat när Indien blivit ett mer sekulariserat land men också att Indien jobbar mycket med kunskap och att satsa på skolan och en av de populäraste gudarna ganesha(chansning). Systemet gynnar inte samhället eftersom att man slösar på människors talang inom arbetslivet.


Beskriv kastsystemets människosyn och förklara varför många Daliter dras till andra religioner som exempelvis buddhismen. 


Kastsystemet är ett system som tror på en världsordning kallad dharma där alla föds in i ett nytt samhällsskikt beroende på hur de agerat i tidigare liv och fått en viss karma. Så att en dalit har varit ett arsle i ett tidigare liv och om man är högt upp så har man visat en otrolig vördnad för andra i tidigare liv och förtjänar privilegier. Daliter dras till andra religioner eftersom att tex hinduism inte som andra religioner ger hopp för andra i det här livet utan tror att man måste ha det piss för att kunna få ett bättre liv vid nästa. Detta gör hinduismen till en intressant religion där de i misären tror mindre på religionen eftersom att de har blivit “bestraffade” av samsara och är längst ner medan att de längst upp tror att dem har blivit “belönade”. En annan sak som är intressant är att dem som tror mer är mer inriktade på självförverkligande vilket kan kopplas till att hinduism inte har platser för gemenskaper som kyrka, moske och synagogor. Dessutom så är tron mer individuell för varje individ eftersom att hinduismen har så många olika religioner och med de nya storstäderna som är på g så är det många som inte delar den man ber till och därför så är det inte direkt kopplat att hinduismen ger mer gemenskap. Å andra sidan så ger det stor gemenskap på gemensamma festivaler så att helt utan gemenskap är dem inte.
121 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page