top of page

Inför prov i genetik-biologi 1

Uppdaterat: 13 jan. 2021Begrepp


1.Organell

En organell är del av cellen

2. Kodon

Ett kodon är en triplett av kvävebaser, dvs tre kvävebaser efter varandra. Dessa kodon kodar sedan för aminosyror som i sin tur är byggstenar till protein.

3. Nukleotid

En nukleotid består av en sockermolekyl, en fosfatgrupp och en utav kvävebaserna adenin, cytosin, guanin eller tymin.

4.Genom

Genom= arvsmassa.

5. Cellkärna.

I cellkärnan finns arvsmassan, dvs DNA:t.

6. Allel

En allel varianter av samma gener.

7.Genotyp

De gener som varje individ bär på.

8. Fenotyp

De gener som syns, exempelvis ögonfärg.


Organeller i cellen

1. Edoplasmatiska nätverket

Dubbelkollar alla proteiner.

2. Golgiapparaten

packiterar och sedan skickar iväg proteiner.

3. Lysosomen

Städar i cellen

4.Cellmembranet

Skyddar cellen

5. Mitokondrien

Ger cellen energi (ATP) genom cellandning.

Hur hänger DNA och kromosom ihop?

DNA och kromosom hänger ihop på så sätt att kromosomerna är delar i DNA:t. Tittar man i cellkärnan så syns bara kromosomerna när cellen ska dela på sig, annars syns bara DNA-strängen.


Hur hänger gen, ribosom och protein ihop?

Gen, ribosom och protein hänger ihop på så sätt att de alla är med i processen gällande proteinbildning. När det bildas ett protein så delar DNA:strängen på sig med hjälp av enzymgruppen helikas.

Genen, dvs en bit av DNA-stängen kopieras och åker ut till ribosomen. Att DNA-strängen kan kopieras är möjligt eftersom kvävebaserna sitter i olika baspar. Adenin passar ihop med Tymin och Guanin passar ihop med Cytosin. När genen kopieras så byts Adenin till uracil., denna process när det bildas en genkopia(mRNA) kallas för transkription.

När genkopian är i ribosomen kommer genkopians olika kodon att koda för olika aminosyror. Dessa aminosyror bildar sedan ett protein, denna process kallas för translation.
Olika typer av mutationer:


Genmutation.

När det sker en genmutation så byter enskilda kvävebaser plats (substitution) eller försvinner. När man pratar om substitution av kvävebaser så förändras bara ett par kodon, som i sin tur gör att det bildas andra aminosyror. Med andra aminosyror så bildas det andra proteiner. Ifall det sker en delution av kvävebaser så kan hela genen försvinna på så sätt att alla kvävebaser hoppar ett steg.


Kromosommutation

En kromosommutation är när det sker en förändring i kromosomen, då blir förändringen betydligt större än när det sker en genmutation. När det sker en kromosommutation så drabbas många gener.


Kromosomantalsmutation.

Kromosomantalsmutation är när antalet kromosomer förändras. Har man exempelvis 47 st istället för 46 st så har man Downs syndrom.


Hur uppstår antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens uppstår när man använder för mycket antibiotika. Bakterier är till skillnad från eukaryoter(djur, växter svampar och protister), väldigt snabba när det gäller förökning och kan snabbt anpassa sig för nya förhållanden. När man använder antibiotika mot bakterier så dör de flesta bakterier, men ifall en bakterie muteras och den muterande genen är antibiotikaresistens så kommer den överleva och sprida sina gener till kommande generationer. Det som har hänt är att vi använt för mycket antibiotika som gjort att de antibiotikaresistenta bakterierna blivit de som dominerat. För att sakta ner denna utveckling av antibiotikaresistens så är det viktigt att bara använda antibiotika när det behövs.


På vilka sätt kan bakterier föra över gener till andra bakterier?


Bakterier kan föra över sina gener via både vertikal spridning och horisontell spridning.

Vertikal spridning innebär att bakterien delar på sig, dvs från modercell till två dotterceller.


Den horisontella spridning kan ske på flera sätt. Konjugation, transduktion och transformation. Konjugation innebär att en bakterie för över sina gener via bakteriesex, Transduktion innebär att bakteriens gener sprids med hjälp av bakteriofager. När bakteriofager sätter sig på en bakterie så kan den få bakteriens gener på sig, när den sedan åker till nästa cell så kan bakterien plocka upp den bärande genen.

Transformation innebär att andra bakterier plockar upp gener som tidigare kommit från en bakterie som dött, och sedan stoppar in det i sig själv.


Vi har tidigare gått igenom evolution, hur skulle du förklara; evolution, anpassningar selektion och naturligt urval nu när du vet hur mutationer fungerar samt vad genotyp/fenotyp är för något. Tittar man på antibiotikaresistens ser man hur evolutionen fungerar, fast i en mycket högre hastighet. De bakterier som blir antibiotikaresistenta kommer överleva, medan de som inte är resistenta kommer dö ut. De överlevande bakterier kommer därmed kunna föra vidare sina gener som är gynnsamma för överlevnad. Till slut kommer andelen av antibiotikaresistenta bakterier vara så stor att i princip alla bakterier är resistenta. Så det som gör att dessa bakterier blir resistenta från första början är mutationer. Mutationer är den grundläggande delen som driver evolutionen framåt. Mutationer sker hela tiden, vissa är positiva, vissa är negativa och vissa är neutrala. De mutationer som ger sämre överlevnadschanser kommer troligtvis inte föras vidare till kommande generationer, medan de gynnsamma mutationerna kommer föras vidare till nästa generation. De individer som är de mest anpassade är de som överlever, detta kallas naturligt urval. Mutationer kan vara gynnsamt för överlevnad, men kan även vara negativa. Något annat som är gynnsamt för överlevnad är dubbla arvsanlag och en stor diversitet bland individernas arvsmassa. Stor diversitet innebär en stor variation mellan individers arvsmassa. När det gäller sjukdomar så är en större diversitet gynnsamt eftersom ifall alla har samma gener och det kommer en dödlig sjukdom, så leder det till att alla dör. Dubbla arvsanlag leder även till att man bär på gener, utan de producerar något protein. De bärande gener man har kallas för genotyp. Tittar man närmare på vad genotyp och fenotyp är för något så ser man att det är omgivningen som bestämmer spelplanen. även ifall man har identisk genotyp, så betyder inte det att de har samma fenotyp. Enäggstvillingar har samma genotyp, men ifall man placerar den ena i ett fattigt land och den andra i USA med hamburgare, så kommer deras fenotyp vara olika. Ifall tvillingarna har en gen som ökar risken för lungcancer så betyder inte det att de kommer få den sjukdomen. Men ifall de röker osv så ökar chansen till lungcancer. Det sker en evolution när andelen av olika alleler och genotyper förändras i en population.
biologi 1, genetik

34 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page