top of page

Frågor och svar. Makromolekyler

Uppdaterat: 18 juni 2021


observera att dessa svar inte ska ses som en primärkälla :)

1. En förutsättning för liv är att det finns en hög grad av struktur. Varför?

En hög struktur är en förutsättning för liv för det ger möjligheten till mer kontrollerade reaktioner. Kroppen är komplex, och då är det högst nödvändigt med struktur.


2. Vilka strukturer finns i olika nivåer av en cell (tänk från cellnivå ner till molekylnivå)?

Cellmembranet runt cellen är en struktur. Finns även membran runt cellkärnan och andra organeller. DNA har också en struktur med mängder av nukleotider.3. Vilka likheter och skillnader finns mellan fotosyntesen och cellandningen?


En skillnad är att fotosyntes sker i växtcellens kloroplast medan cellandning i mitokondrien.

I fotosyntesen bildas glukos som växten använder för att lagra energi. I den här processen får vi syre som biprodukt.

Djuren andas in syret och detta syre tillsammans med glukos, är en del av cellandningen. Resultatet av cellandning är energi i form av ATP och koldioxid.

Kemiskt är det samma reaktioner med omvända processer, och därmed skulle man kunna kalla det för en likhet.

I fotosyntesen kommer koldioxid och vatten att ge glukos och syre.

CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2

Tittar vi istället på cellandning har vi glukos och syre som sedan ger koldioxid och vatten

C6H12O6 + O2 -> CO2 + H2O

4. Varför är det inte helt korrekt att säga ”Växtceller utför fotosyntes och djurceller utför cellandning”?

Växtceller utför även cellandning.

Det finns även vissa undantag när det gäller cyanobakterier.


5. Vilka grupper av makromolekyler (stora molekyler) finns i alla celler? Beskriv dem kemiskt, vilka egenskaper har de? Vilka funktioner har de generellt (som grupp) i cellen?


Lipider, kolhydrater, nukleinsyror, och proteiner.

Lipider är små makromolekyler. De är opolära vilket innebär att dem har en mer positiv laddning och en mer negativ laddning. Det finns olika typer av lipider.

En typ är triglycerider. De fungerar som energiförvaring. Deras kemiska uppbyggnad består av glycerol och tre fettsyror. Dessa fettsyror kan vara både mättade och omättade.

En annan typ av lipider är fosfolipider. Fosforlipider består av både en polär del och en opolär del. Den polära delen sitter längst upp på fosfolipiden. Då den är polär kommer den trivas att vara med vattenmolekyler. Det beror på att även vatten är polärt. Man säger att denna del är hydrofil.

Den opolära delen kommer inte trivas med vattenmolekylerna. Man säger att denna del är hydrofob. Dessa egenskaper gör att fosfolipiderna tillsammans kan bilda en struktur där den hydrofila delen är i kontakt med vattnet och den hydrofoba delen inte är i kontakt med vattnet. Den här strukturen kallas för membran.

Alla våra celler består av cellmembran, som då är uppbyggda av dessa fosfolipider.

Steroider är också en lipid. Steroider har en opolär egenskap. Exempel på steroider är kolesterol, könshormoner, etc. Kemiskt består de bland annat av fyra väteringar.


Kolhydrater är större makromolekyler. Dem finns som monomerer, bimerer och polymerer. När det kommer till monomerer säger man att det är monosackarider. Exempel på monosackarider är fruktos och glykos. Kolvätering i jämvikt med öppen kedja. Bimerer kallas även för disackarier. Då är det två molekyler. Exempel på disackarier är sackaros, dvs “vanligt” socker.

Kolydrater finns även som polymerer. Dessa kallas för polysackarier. Exempel på polysackarider är stärkelse, cellulosa och glykogen. Kroppen kan använda kolhydrater för att få energi.


Nukleinsyror är också en av cellens makromolekyler. Det finns två huvudtyper av nukleinsyror: deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA). DNA är en dubbelsträngad polynukleotidkejda som är helixformad, medan RNA är enkelsträngad.

Nukleinsyror finns som monomerer. De heter nukleotider. En nukleotid består av kvävebas, en fosfatgrupp och en sockermolekyl. De kvävebaserna som finns i DNA:t är adenin, cytosin, guanin och

tymin. I RNA:t är det Adenin guanin, cytocin och uracil. Nukleinsyror finns även som polymerer. Då sitter många nukleinsyror i en lång rad, och kan bilda både RNA och DNA.


Proteiner är ännu ett exempel på cellens makromolekyler. Proteiner har otroligt många olika funktioner. Allt ifrån att vara enzymer till att transportera runt ämnen i kroppen, och mycket mer. De svarar för nästan alla uppgifter som en cell har. Strukturproteiner ger cellen form och organsierar cellens delar. Enzymer är proteiner som styr produktionen av ämnen och kan även reglera vilka ämnen som till exempel får passera ett cellmembran.

Proteiner byggs av långa kedjor av monomerer. Dessa monomerar kallas för aminosyror. Längden varier men består av ett ut av 20 aminosyror. Polymerer med proteiner går även att dela in i peptider och proteiner. Peptider är korta kjedjor av monomerer. Proteiner är längre kedjor. Vattenlösta proteiner. Membranproteiner. Fibrösa proteiner, enorma komplex.


6. Vilken betydelse har de olika formerna av lipider i våra celler? Hur är de kemiskt anpassade till sitt användningsområde i cellen?


Se fråga 5. Fosfolipider och en typ av steroider är viktiga strukturella delar av biologiska membran. Dessa membran har en enorm betydelse för våra celler. Ett cellmembran är avgörande för att reaktioner ska ske i cellen. Mycket i hur cellen fungerar bygger på att ämnen diffunderar längs sin koncentrationsgradient. Med hjälp av aktiva och passiva transporter går det att få fram membranpotential eller till exempel tvinga fram vissa reaktioner.

På biologin har jag bland annat jobbat med cellandning, där jag fick en djup förståelse hur cellmembranet fungerar.


Andra lipider, som endast är närvarande i relativt små mängder, har viktiga funktioner som till exempel så kallade kofaktorer till enzym, elektronbärare, ljusabsorberande pigment, emulgeringsmedels i mag-tarmkanalen och hormoner.

Triglycerider används som energi i kroppen. De består av tre fettsyror som är bundna till en glycerolmolekyl.

7. Var och i vilka former kan vi hitta kolhydrater i levande organismer? Vad har de olika formerna för funktion? Hur skiljer de sig från varandra kemiskt? Varför tror du att det inte bara finns fria monosackarider?


Kolhydrater hittar vi i maten. Vi hittar därför kolhydrater i magsäcken, tarmarna och blodet.

I matspjälkningen bryter vi bland annat ner kolhydrater till monosackarider. Dessa tar sig sedan in i blodet, vårt blodsocker höjs. Alla kroppens celler behöver energi för att fungera, och dem får dem energin från glykos. Men ifall kroppen får ett överflöd, kommer kroppen lagra dessa molekyler och vi får fett.

Tittar vi på växter, då hittar vi kolhydrater i form av cellolusa. Cellolusa är en polymer till skillnad från till exempel glykos. Cellolusa har egenskaper att bilda hårdare strukturer.


8. Har kolhydrater och lipider någonting gemensamt sett till deras strukturer och uppbyggnad? Vad? Förklara och motivera.


Både kolhydrater och lipider finns i polymerer. Exempel på en polymer av lipider är cellmembranet. Exempel på en polymer av kolhydrater är stärkelse.

Både kolhydrater och lipider är även kolväten.

Molekyler som bygger liv

Datum 10/11–2020

194 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vilken relevans har vietnamkriget idag?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken roll hade media under Vietnamkriget?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Vilken orsak till vietnamkrigets början hade störst inflytande?

Vietnamkriget blev ett krig som tillsammans med Koreakriget speglade spänningarna mellan stormakter efter andra världskriget. Nordvietnam fick stöd från Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam fick stöd fr

Comments


bottom of page