top of page

Begreppslista ekologi (biologi 1)

Uppdaterat: 14 apr. 2021

1. Ekologi

Samspelet mellan organismer och den miljö vi lever i


2. Ekosystem

Består av alla levande organismer och den abiotiska miljön inom ett område.

3. Population

En grupp individer av en art.


4. Samhälle

Innefattar populationerna av samtliga arter.


5. Abiotisk faktor

Icke levande del av ekosystemet. Tillexempel temperatur, ph-värde


6. Biotisk faktor

Levande del av ekosystemet,


7. Producent

Dom som tillför näring till konsumenterna. Exempelvis växter.


8. Konsument

Beroende av producenter för att få näring. Får sin energi via cellandning.


9. Förstahandskonsument

Växtätare


10. Andrahandskonsument

De organismer som äkonsumerar växtätarna.


11. Toppkonsument

De organismer som är högst upp i näringskedjan. De blir inte uppätna av någon annan organism.


12. Destruent

Nedbrytare


13. Autotrof

Kan tillverka sin egen energi, ex socker via fotosyntesen.

14. Heterotrof

Organismer som har andra organismer som föda. De saknar klorofyll.


15. Näringskedja

Hur näringsämnen sprids och omvandlas genom en kedja av organismer.

16. Näringsväv

Beskriver vem som äter vad i ett ekosystem.


17. Energiflöde

Energi som går igenom näringskedjan, från solen till konsumenter och nedbrytare.


18. Trofinivå

Olika nivåer i en näringskedja.


19. Energipyramid

Visar hur energin minskar i näringskedjan för varje trofinivå


20. Kretslopp

Något som går runt.


21. Avdunstning

Flytande till gasform


22. Kondensation

Gasform till fast form.


23. Nederbörd

Regn, snö.


24. Evaporation

Avdunstning


25. Transpiration

Avdunstning av vatten från växterna genom klyvöppningar


26. Avrinning

När regn och smältvatten rör sig till ett annat område.


27. Koldioxid

En växthusgas som består av en kolatom och två syreatomer


28. Fotosyntes

Sambandet mellan hur djur och växter överlever.


29. Glukos

Glukos är en enkel sockerart med formeln C₆H₁₂O₆.


30. Cellandning

En del i fotosyntesen


31. Fossila bränslen

En energikälla som är ändlig.


32. Kolsyra

En syra. H2CO3


33. Biom

Ett vegitationsområde av destinka djur och växtsamhällen.


34. Regnskog

Är skog med hög årlig nederbörd.


35. Slingerväxt

Klängväxt


36. Epifyt

Växter som lever utanpå andra växter.


37. Öken

Ett landområde med mycket sparsam nederbörd. Lite växlighet


38. Solinstrålning

Mängden sol som faller på en yta.


39. Savann

En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd.


40. Stäpp

Grässavann. Trädlöst.


41. Tempererad lövskog

Skog bildad av träd med löv. Fäller sina blad inför vintern.


42. Tropisk regnskog

Regnskog som befinner sig i tropiskt klimat


43. Barrträd

Till exempel gran, tall och en. Träd vars grenar är täckta med barr.


44. Tundra

Tundra är en klimattyp och ett biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation

430 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kunskapsavstämning ekologi

Kunskapsavstämning Ekologi Uppgiften: Du har fått jobb på Sala kommun och har nu jobbat några veckor. Det är måndag och du har efter en del möten satt dig ned vid ditt skrivbord för att ta tag i dage

Skoluppgift "Ett nytt virus"

Uppgiften är att hitta på en egen pandemi Observera att detta endast är PÅHITT! Bakgrund Nytt virus från Polen Det är nu 20 år efter att coronaviruset från staden Wuhan spred sig över världen. För två

Bevis för evolutionen

Fossiler Fossiler är ett bevis på att det skett en evolution. Fossiler är organismer som dött och som sedan har sedimenterats. De organismer som dör under samma tidpunkt kommer därmed hamna i samma la

Comments


bottom of page